روزگار

روزگاریست همه عرض بدن می خواهند / همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند


دیو هستند ولی مثل پری می پوشند / گرگ هایی که لباس پدری می پوشند


آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند / عشق ها را همه با دور کمر می سنجند


خوب طبیعیست که یکروزه به پایان برسد / عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد

/ 0 نظر / 6 بازدید